Resource title

Midis luminizmit dhe romantizmit: mendimi politik i Rilindjes shqiptare

Resource image

image for OpenScout resource :: Midis luminizmit dhe romantizmit: mendimi politik i Rilindjes shqiptare

Resource description

Shpesh prejardhja konceptuale e së ashtuquajturës Rilindje Shqiptare lidhet me ndikimin që patën idetë e Romantizmit perëndimor mbi lëvizjet nacionaliste ballkanike. Në të kundërt, ky studim analizon tiparet kulturore dhe politike të Shqipërisë së asaj kohe dhe sugjeron që kjo fazë e historisë intelektuale shqiptare mund të shpjegohet më mirë me anë të kategorive të Iluminizmit. Ai përqendrohet mbi rolin ideologjik që luante kritika ndaj besimit fetar dhe mbi një projekt kulturor e politik rrënjët e së cilit gjenden në traditën iluministe. Studimi nënvizon që koncepte iluministe të tilla si autokritika racionale dhe teleologjia edukative mund të ndihmojnë për të kuptuar më mirë veçoritë e Rilindjes në krahasim me vendet e tjera ballkanike e për të na dhënë një përshkrim më të saktë të rrethanave të krjimit të shtetit modern shqiptar.

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

en

Resource content type

Resource resource URL

http://eprints.lse.ac.uk/38614/

Resource license