Resource title

Beskatning af derivater - En analyse af dansk skatteret

Resource image

image for OpenScout resource :: Beskatning af derivater - En analyse af dansk skatteret

Resource description

Denne afhandling indeholder en retsdogmatisk analyse af beskatning af derivater eftergældende dansk ret.Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi direkte afhænger af værdien af en eller flereunderliggende aktiver. De mest kendte derivater er futures, forwardkontrakter, optioner ogswaps. Derivater handles flittigt på det finansielle marked og anvendes til at hedge uønskederisici, spekulere i fremtidige markedspriser og udnytte eventuelle arbitrage muligheder.Begrebet derivater anvendes ikke i dansk skatteret. Generelt er kontrakter, der betegnes somforwardkontrakter (terminer) og optioner (aftaler om køberetter og salgsretter) omfattet af detskatteretlige begreb finansielle kontrakter. Beskatningen af finansielle kontrakter er særskiltreguleret i Kursgevinstloven og en analyse af reglernes anvendelsesområde udgør den primæredel af afhandlingen. I analysen af den skatteretlige behandling af derivater analyseres togrundlæggende problemstillinger; kvalifikation og behandling.Kvalifikationen af instrumenterne og det tilhørende afkast er essentiel, eftersom den samledeskattepligtige indkomst og formue inddeles i flere indkomsttyper, som kan underlægges endifferentieret skatteretlig behandling. Kvalifikationen af finansielle instrumenter følger af KGL§§ 29 og 30. Herefter er terminskontrakter, købe- og salgsretter samt strukturerede fordringeromfattet af begrebet finansielle kontrakter og derfor de særlige regler om generellagerbeskatning. Det følger af forarbejderne, at reglerne ligeledes finder anvendelse forfinansielle kontrakter, der indgår som et delelement i en samlet aftale. I den forbindelse er detvurderet hvorvidt og i givet fald hvornår, finansielle instrumenter skal kvalificeres som étsamlet instrument eller alternativt splittes op i delkomponenter. Dette skal ses i lyset af, atderivater alene eller i kombination med andre finansielle instrumenter netop kan anvendes til atduplikere afkastet på andre transaktioner. Visse typer af kontrakter er positivt undtaget efter KGL § 30 under opfyldelse afleveringskravet, kravet om ingen afståelse og ingen modgående kontrakter.1032 Generelt skal deundtagne kontrakter beskattes sammen med det underliggende aktiv. Dette er formentlig ogsåårsagen til, at betingelserne for undtagelsen er, at den finansielle kontrakt er tæt knyttet tilejerskab af det underliggende aktiv.

Resource author

Katja Joo Dyppel

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8438

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.