Resource title

Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor - Danske og internationale udviklingstendenser

Resource image

image for OpenScout resource :: Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor - Danske og internationale udviklingstendenser

Resource description

Kontraktbaseret styring har været på den politiske agenda i OECD landene siden de tidlige 1980’erne ogi dag er kontrakter et helt centralt element i den moderne regering ((Ejersbo & Greve 2005: 62, Greve2008a: 4). Internationalt var det især med Reagon-regeringen i USA og Thatcher-regeringen iStorbritannien, at der blev rettet interesse mod kontraktstyring1. Denne udvikling bør ses i lyset af NewPublic Management (NPM) reformerne, som blev skyllet ind over OECD landene siden 1980’erne(Fortin 2000, Kettl 2000, Bouckaert og Pollitt 2004). NPM kan overordnet forstås som ”brug afledelsesinspiration fra den private sektor og [som] brug af markedsmekanismer”(Greve 2003). Ved sidenaf privatisering og deregulering iagttages kontrakter som et determinerende element i NPM (Fortin2000:1).Kontrakter kan helt grundlæggende defineres som en aftale mellem bestiller og leverandør, der angivervilkårene for levering af en service eller et produkt (Domberger 1998:12). Kontrakter er dog ikke bare enentydig formel aftale, der forstås på samme måde af enhver aktør. Tværtimod er kontrakter ogsåafhængige af læsernes perspektiv såvel som omgivelsens normer, traditioner og legale rammer. Den erderved ikke uafhængig af de institutioner, som eksisterer i omverdenen og en kontrakt kan haveforskellige betydninger i forskellige kulturer og lande. Desuden bliver kontrakten også selv eninstitution, der skaber en helt bestemt måde at omgås med hinanden, som adskiller sig fra de meretraditionelle hierarkiske styringsformer. Sidst men ikke mindst er kontraktens form også afgørende for,hvilken form for samarbejde og styring der vælges til og fra. En kontrakt er således langt fra et neutraltstyringsværktøj, men påvirker tværtimod aktivt organisationernes organisering og styringsform. Det erderfor, at denne rapport skal belyse, hvorledes kontraktstyring i både eksterne og interne relationer afden offentlige sektor blev introduceret, hvilke udfordringer og ændringer det har medført for offentligeog private, samt hvordan det har påvirket forholdet mellem staten og samfundet...

Resource author

Christiane Schulze, Carsten Greve

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8383

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.