Resource title

Economic geography and growth

Resource image

image for OpenScout resource :: Economic geography and growth

Resource description

Denne Ph.D. afhandling søger af sammenknytte to nationaløkonomiskeproblemkredse: Økonomisk vækst og økonomisk geografi. Afhandlingens centralespørgsmål er: Vil økonomisk vækst føre til industriel koncentration eller industrielspredning? Hvordan påvirker en ændring i industriens lokalisering regional ognational vækst? Hvilken indflydelse har den stadig tættere integration på økonomiskvækst og industrikoncentration?Afhandlingen består af fem kapitler. Kapitlerne er nært forbundne, men kan læsesuafhængigt af hinanden.Kapitel 1 er et introduktionskapitel. Det indeholder en oversigt over litteraturen påområdet og et resume af de i denne afhandling fremlagte forskningsbidrag.Udgangspunktet for min forskning har været Krugman’s banebrydende artikel“Economic Geography and Increasing Returns” fra 1991. Heri udvikler han en model,der kan forklare, under hvilke omstændigheder, industrier tenderer at koncentrere sig ien land eller en region. Artiklen mangler imidlertid en fulstændig analytisk løsning afmodellen, og intuitionen bag dens centrale sammenhænge er uklar.Kapitel 2 tilstræber at råde bod på disse svagheder. Kapitlet indeholder dels enrigoristisk analytisk løsning, dels en simpel grafisk illustration af Krugman’s model.Det påpeges, at der er en nær analogi mellem Krugman’s model og neoklassiskudenrigshandelsteori baseret på antagelsen om heterogene agenter.I kapitel 3 vises, at Krugman’s model har en unik kortsigtet ligevægt, men multiplelangsigtede ligevægte. Afhængig af industriens initiale fordeling vil en relativt mindreindustrialiseret økonomi enten af-industrialiseres eller konvergere mod sammeudviklingstrin som den mere industrialiserede økonomi. Den mulige eksistens af en“fattigdomsfælde”, hvoraf en økonomi ikke kan udvikle sig ved egen kraft, giver enteoretisk begrundelse for, at aftaler om fri bevægelse for varer og kapital (eksempelvisinden for EU) kædes sammen med aftaler om strukturstøtte til de mindreindustrialiserede regioner.I kapitel 4 integreres økonomisk geografi og neoklassisk vækstteori i en model, dersimultant forklarer økonomisk vækst og industriens fordeling. Det påvises, at der er toregimer: Et neoklassisk “catching-up” regime, hvor økonomierne gradviskonvergerer, og et fattigdomsregime”, hvor forskellen i økonomisk udvikling udvides.Det påvises, at afvikling af handelsbarrierer kan eliminere fattigdomsfælden, såledesat mere tilbagestående lande med tiden vil tilnærme sig de mere udviklede økonomier.Kapitel 5 er en empirisk test af den model, der udvikles i kapitel 4, mod data for USAog Japan. Testen viser, at modellen ikke kan afvises for så vidt angår perioden efterBretton Woods fast-kurs systemets sammenbrud i 1972. Under Bretton Woodssystemet synes de to økonomer at have udviklet sig uafhængigt af hinanden, hvorformodellen må afvises for denne periode.

Resource author

Dieter Urban

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7914

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.