Resource title

Beyond the process - Enriching software process improvement with knowledge management

Resource image

image for OpenScout resource :: Beyond the process - Enriching software process improvement with knowledge management

Resource description

Formålet med denne afhandling er at belyse, hvorledes softwarevirksomhederkan forbedre deres udviklingspraksis ved at udnytte deres vidensressourcerbedre. Afhandlingen belyser dette ved at besvare følgende forskningspørgsmål:• Hvorledes kan en softwarevirksomheds videnstyringsstatus bestemmesmed henblik på at kunne identificere vidensrelaterede forbedringsområder?• Hvorledes kan forbedringer af sådanne områder planlægges via designog tilpasning af nye organisatoriske tiltag til styrkelse af organisationenslæringsmuligheder?• Hvorledes kan sådanne forbedringsinitiativer faciliteres og implementeresfor at sikre accept og fortsat udvikling?Afhandlingen er en del af det nationale forskningsprojekt Softwareprocesserog Viden og er udarbejdet som et aktionsforskningsprojekt hos softwarevirksomhedenSystematic Software Engineering i Århus.Afhandlingen leverer, foruden forbedringer i den involverede organisation,teoretiske og metodiske bidrag til softwareprocesforbedringsfeltet ved at visehvorledes teoretisk input fra vidensstyringsfeltet kan integreres i og styrkesoftwareprocesforbedringsfeltet, samt ved at vise hvorledes komplekse organisatoriskesammenhænge kan belyses ved at anvende en passende og fleksibelportefølje af analyse— og interventionsteknikker.Derudover bidrager afhandlingen med udviklingen af en balanceret teori omvidensstyring i softwareprocesforbedring. Til dette formål introduceres begreberneeksemplarisk og situeret videnstype og normativ og reflektiv processforbedring.Afhandlingen anskueliggør desuden, hvorledes et længerevarende samarbejdsbaseretstudie har bidraget med resultater internt i case-organisationen ved atdesigne og tilpasse en ny projektevalueringsproces, der er baseret på et skiftemod en situeret vidensorganisation ved aktivt at involvere de eksisterendeekspertnetværk i organisationen. Gennem designet af denne ny proces belyses, hvorledes Softwareprocesforbedringsfeltetpå et teoretisk niveau styrkes igennem integration af teorierfra beslægtede felter. Afhandlingen viser, hvorledes kulturanalyse og videnskortkan anvendes som softwareprocesforbedringsteknikker. Derudover antyderafhandlingen en balanceret teori om vidensstyring i softwareprocesforbedring,der beskriver betydningen af at søge en ligevægt imellem denherskende organisatoriske videnstype (eksemplarisk vs. situeret) og softwareprocesforbedringsmetode(normativ vs. reflektiv).Slutteligt viser denne afhandling, hvorledes et længerevarende forskningsprojekt,inspireret af aktionsforskning, kan styres og fokuseres igennem anvendelsenaf Collaborative Practice Research

Resource author

Bo Hansen Hansen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7902

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.