Resource title

The business of co-creation - and the co-creation of business

Resource image

image for OpenScout resource :: The business of co-creation -  and the co-creation of business

Resource description

Afhandlingen ”The Business of Co-creation – and the Co-creation of Business” handler om,hvorledes danske produktionsvirksomheder tackler globaliserings udfordringer og mulighedergennem udviklingen af nye former for sam-skabende arbejdsorganiseringspraksisser. Studietudforsker hvordan disse arbejdsorganiseringspraksisser bliver sam-skabt, (og hvad de sam-skaber)gennem en empirisk analyse af de arbejdsroller og fællesskaber, som muliggør sam-skabelsen af dem.Og omvendt, hvilke arbejdsroller og fællesskaber, der bliver muliggjort indenfor disseorganisatoriske praksisser.På baggrund af kvalitative case studier i syv danske virksomheder analyseres specifikt, hvordan disse”nye” måder at organisere arbejdet på er baseret på evnen til at samarbejde (og rivalisere) i, ogmellem mange forskellige fællesskaber. Der ses endvidere på evnen til kontinuerligt at redefinere ogrekombinere arbejdsroller og øvrige organisatoriske ressourcer mod øget vækst (menneskelig såvelsom organisatorisk). Et andet træk ved disse arbejdsorganiseringspraksisser er, at autoritet og videner distribueret lateralt, og at sam-skabelsesprocesserne mellem organisatoriske medlemmer er baseretpå evnen til både at tro og tvivle på det man gør. Det vil sige på evnen til at tro og tvivle påeksisterende praksisser, hvilket er en forudsætning for kontinuerligt at kunne forbedre dem.Afhandlingen udforsker de menneskelige og organisatoriske praksisser og dynamikker, der knyttersig til disse samskabelses-processer blandt organisatoriske medlemmer. Det vil sige blandt bådemedarbejdere, ledere, kunder, leverandører og øvrige organisatoriske partnere indenfor nutidensarbejdsliv i danske produktionsvirksomheder, der opererer globalt.Afhandlingens empiriske undersøgelse er teoretisk informeret af en diskussion og reformulering aftre sociologiske grundbegreber: arbejdsorganisation, roller og fællesskab. De tre begreber redefineresrelationelt, og udgør tilsammen afhandlingens analytiske perspektiv. Et perspektiv der sigter efter atvidereudvikle forståelsen af de sam-skabende relationer mellem de tre begreber blandtorganisatoriske medlemmer. Hermed søger afhandlingen at forstå nutidige virksomhedsdynamikkerog -udfordringer ved at rette blikket mod samspillet mellem arbejdsroller, fællesskaber ogarbejdsorganiseringspraksisser på et hverdagsligt mikro-niveau. Afhandlingens overordnede bidrager at vise, hvordan samspillet mellem disse tre analytiske dimensioner (byggesten) faciliterer samskabelsenaf arbejdsorganisatoriske praksisser med evnen til både at tro og tvivle på det man gør -for dermed kontinuerligt at skabe innovation (work organizing practices of belief and doubt). Medandre ord praksisser som fordi organisatoriske medlemmer både tror på det de gør, men også stillerspørgsmål til deres arbejdsrutiner og handlemønstre, rummer evnen til at forandre og forbedre deresarbejdspraksisser (eks. arbejdsrutiner, roller, fællesskaber, koordineringsmønstre etc.) gennemkontinuerlig re-kombination og refleksive sam-skabelsesprocesser.Et andet bidrag er at identificere karakteren af de arbejdsroller, der muliggør sam-skabelsen af dissearbejdsorganiseringspraksisser. Analysen viser at arbejdsrollerne i de case studier der studeres typiskkombinerer dimensionerne ”planlægning” og ”udførelse” på et hverdagsligt plan, og opererer somtrans-aktionelle rutiner, der giver adgang til mangeartede ressourcer blandt organisatoriskemedlemmer. Analysen viser også, at arbejdsrollerne ikke er predefinerede, men at de forhandles ogtransformeres løbende gennem sam-skabende fællesskaber, der åbner op for kontinuerligelæreprocesser. Et tredje bidrag er at indkredse karakteren og betydningen af de fællesskaber, der facilitererarbejdsorganiseringspraksisser baseret på både tro og tvivl. Analysen illustrerer at fællesskab blandtorganisatoriske medlemmer typisk erfares som en praktisk logik ”of connecting” bundet op omkringet fælles mål, at fællesskab (fællesskabelse) er både mulighedsskabende og begrænsende, og at detåbner op for læring og emotionel energi. Disse fællesskaber giver anledning til multiple rolledannelser.Analysen viser desuden, at fællesskaber på jobbet folder sig ud på mange organisatoriskeniveauer, og derfor overskrider traditionelle bureaukratiske organisatoriske skel.Afhandlingens fjerde overordnede bidrag er at vise, hvordan danske produktionsvirksomhedergennem kontinuerlig reorganisering af deres arbejdspraksisser (samt arbejdsroller og fællesskaber)har formået at skabe både menneskelig og organisatoriske vækst. Ved at belyse samspillet mellemarbejdsroller, fællesskaber og arbejdsorganiseringspraksisser giver afhandlingen empirisk indblik i,hvordan disse organiseringspraksisser bidrager til sam-skabelsen af såkaldte ”lærendeorganisationsformer”. På den måde øger afhandlingen vores viden om indholdet af denneorganisationsform, og dens rolle for danske produktionsvirksomheders evne til kontinuerligt attransformere sig, og udvikle nye konkurrencestærke organisatoriske praksisser for produktion,organisering og innovation i en mere og mere globaliseret verden.

Resource author

Maja Lotz

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7805

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.