Resource title

Public-private partnerships - Meaning and Practice

Resource image

image for OpenScout resource :: Public-private partnerships - Meaning and Practice

Resource description

Offentlige forvaltninger verden over har været præget af voldsomme reformbølgerde seneste 20-30 år, og den private sektor er i stigende grad blevet inddraget i denoffentlige serviceproduktion. Privatiseringer og udliciteringer kendetegnede såledesforvaltningspolitikken i mange vestlige lande op gennem 1980erne og 1990erne. Demange reformtiltag er i forvaltningslitteraturen kendt under betegnelsen New PublicManagement. En af de senere udviklinger i den moderne forvaltningshistorie erfremkomsten af offentlig-private partnerskaber (OPP). OPP har i dag fået enlignende udbredelse som de tidligere privatiserings- og udliciteringstendenser. Defleste vestlige landeforvaltninger har således forsøgt sig med OPP, og iforvaltningslitteraturen har antallet af publiceringer om emnet været hastigvoksendede seneste cirka 10 år. Trods den store udbredelse, i såvel teori som praksis, skorterder imidlertid med klassifikationer, endsige definitioner af OPP begrebet. Denneafhandling har to centrale formål. Det ene er at afdække OPP begrebets mangetydigebetydninger. Det gøres ved at kortlægge hvordan begrebet bliver anvendt i deninternationale forvaltningslitteratur. Analysen viser at begrebets grænser er slørede,og at betegnelsen OPP bliver anvendt om en mangfoldighed af offentlig-privatesamarbejdsformer dækkende over uformaliserede netværksbaserede relationer såvelsom stærkt formaliserede kontraktstrukturer. På baggrund af analysen inddelesforvaltningslitteraturen i en række strømninger. Dermed skabes et overblik over feltetsom ikke eksisterede forud for analysen. Denne del af analysen munder endvidere udi en ny måde at klassificere og definere forskellige typer OPP på. OPP er et relativtungt forskningsfelt. En markant barriere for udviklingen af feltet har været manglenpå anerkendte klassificeringer/definitioner. Begrebsdefinitioner er en forudsætningfor teoriudvikling. Ved at afdække OPP begrebets mangetydige betydninger, og vedat udvikle nye måder at klassificere og definere OPP på bidrager denne analysevæsentligt til den fremtidige teoriudvikling om OPP.Afhandlingens andet formål er at afdække hvad der kendetegnersamarbejdsrelationerne i idriftsatte OPP-projekter. Det er en udbredt opfattelseblandt praktikere såvel som forskere at OPP bebuder noget kvalitativt nyt relativt tilde fordums tiders privatiseringer og udliciteringer. Der findes således en udbredtteoretisk diskurs om at OPP indebærer tætte og tillidsbaserede samarbejdsrelationer,dialog og fokus på processer frem for output. På trods af sådanne udbredteforventninger og antagelser om samarbejdsformens karakter, så er der forbavsende fåsystematiske empiriske studier af hvordan samarbejdsrelationerne ser ud i praksis.Ved empirisk at kortlægge samarbejdets karakter i fem britiske OPP-projekterudfylder afhandlingen derfor et vigtigt hul i den internationale forvaltningslitteratur.Analysen bidrager til litteraturen på to centrale måder. Den viser, for det første, atforventningerne om kvalitativt anderledes samarbejdsrelationer ikke bliver indfriet iflertallet af de analyserede cases. Det forventede skift fra hierarkiske,kontrolorienterede principal-agent relationer mod fladere, tillidsbaserede principalprincipalrelationer ses ikke i praksis. For det andet ses der dog alligevel stor variationi den måde hvorpå samarbejdet udmønter sig i de forskellige cases. Den ene caseudviser således mange af de førnævnte samarbejdskarakteristika som typisk bliverkædet sammen med OPP. Analyseresultatet peger på, at samarbejdsrelationernes kanudmøntes væsensforskelligt indenfor den samme type kontraktstrukturer. Dettepeger videre på, at formelle strukturer kun giver en begrænset indsigt i samarbejdetskarakter. For at få en dybere forståelse af OPP, er det derfor nødvendigt at gå bagomkontrakten og analysere hvordan samarbejdsformen udspiller sig i praksis. Deridentificeres endvidere en sammenhæng mellem samarbejdspraksis og partnerskabsperformance.De cases som involverer de mest tillidsbaserede og tætte relationer sersamtidig ud til at være de cases, der præsterer bedst. Analyseresultaterne harimplikationer for OPP litteraturen og ledelsesmæssige implikationer. For det førstegiver resultaterne anledning til at revidere den eksisterende teoretiske diskurs omOPP. Der er en tendens i litteraturen til at forbinde bestemte samarbejdsstrukturermed bestemte typer samarbejdsprocesser. Resultaterne her indikerer at disse todimensioner ikke følger hinanden. Dernæst peger resultaterne på at ressourcer ogledelsesmæssig opmærksomhed med fordel kan rettes mod de løbendesamarbejdsprocesser, da dette kan få betydning for samarbejdets udfald.

Resource author

Guri Weihe

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7734

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.