Resource title

Investorbeskyttelse og virksomhedsovertagelser i Danmark - Samfundsøkonomisk analyse af anbefalingerne i "Report of the high level group of company law experts on issues related to takeover bids" (winter-rapporten)

Resource image

image for OpenScout resource :: Investorbeskyttelse og virksomhedsovertagelser i Danmark - Samfundsøkonomisk analyse af anbefalingerne i "Report of the high level group of company law experts on issues related to takeover bids" (winter-rapporten)

Resource description

Winter-rapporten identificerer to grundlæggende principper. 1) Proportionalitetsprincippet: Der skalvære proportionalitet mellem den ultimative økonomiske risiko, som investorer påtager sig, og denkontrol disse opnår i virksomheden. 2) Aktionærprincippet: I tilfælde af et overtagelsesforsøg skalden ultimative beslutningsret ligge hos aktionærerne.I afsnit 1.1 analyseres hvor synlige disse to principper er i praksis i Danmark. Det vurderes atproportionalitetsprincippet ikke er implementeret. Det påvises at minimum halvdelen af debørsnoterede danske virksomheder har organiseret sig med flere aktieklasser og/eller begrænsingerpå ejerskab eller stemmeafgivelsen.Graden af hvor meget anvendelsen af aktieklasser bryder med proportionalitetsprincippet, afhængeraf, hvor stor en del af aktiemassen de kontrollerende aktionærer besidder. Vi påviser, at forvirksomheder med flere aktieklasser bliver brugen af forskellige aktieklasser en mekanisme til atimplementere en koncentreret kontrolstruktur uden at have en tilsvarende koncentreret cash flowfordeling.I Danmark har aktionærerne den endelige beslutningskompetence i forbindelse med etovertagelsesforsøg, hvorfor aktionærprincippet som udgangspunkt er implementeret. Ligeledesimplicerer den koncentrerede kontrolstruktur, at kontrollerende aktionærer vil have reel indflydelsei en given overtagelsessituation. Det påpeges dog at der kan være grupper af ikke-kontrollerendeaktionærer med betydelige andele af aktiemassen, der reelt holdes udenfor beslutningsprocessen iforbindelse med virksomhedsovertagelser.I afsnit 1.2 til 1.4 analyseres sammenhængen mellem de to principper og beskyttelsen af investorer iDanmark. En fuldstændig indførelse af proportionalitetsprincippet vil føre til betydeligeorganisationsændringer i mange danske børsnoterede virksomheder.En konsekvent gennemførelse af aktionær- og proportionalitetsprincippet vil markant øgebeskyttelsen af ikke-kontrollerende aktionærgrupper i Danmark. Ligeledes formodes det at mindskede nuværende kontrollerende aktionærers kontrol med virksomhederne og i yderste fald ændre påhvilke aktionærgrupper, der er kontrollerende, og hvilke der er ikke-kontrollerende. Derudover erdet et åbent spørgsmål, om f.eks. medarbejderrepræsentation er konsistent medproportionalitetsprincippet.Det vurderes at en reel gennemførelse af de to principper vil øge niveauet for investorbeskyttelse iDanmark, selvom denne størrelse er vanskeligt at definere. Det vurderes at beskyttelsen afinvestorer i Danmark er ringere end i lande som vi normalt sammenligner os med. Ved en øgning afdette niveau vil der opnås en række positive effekter især på aktiviteten på kapitalmarkedet.

Resource author

Morten Bennedsen, Kasper Nielsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7518

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.