Resource title

Fra bureaukrati til bureaukratisme

Resource image

image for OpenScout resource :: Fra bureaukrati til bureaukratisme

Resource description

I 1980`erne startede et reformarbejde, der stadig pågår. Intet viser mere slående hvor langt dette er kommet, end det forhold, at hvor bureaukratiet tidligere blev set som en byrde for borgeren, tales der nu om bureaukrati som en byrde for den offentlige medarbejder. I det følgende skal jeg beskrive den ny bureaukratiske model som gradvist er vokset frem siden 1980`erne og hvis konsekvenser vi hver dag bliver mindet om, når offentligt ansatte kritiserer modellen for at have negative konsekvenser både for effektiviteten i deres indsats og for kvaliteten af deres arbejde. Jeg skal argumentere for fire vigtige pointer: 1 – Den offentlige sektor er i dag organiseret anderledes end tidligere. En ny bureaukratisk model er sat igennem, hvilket bl.a. viser sig derved at medarbejderne klager over kontrol og styring og regeringen svarer igen med en reform for afbureaukratisering af dokumentationssystemet. 2 – Den nye organisation er flydende frem for fast. Den indebærer at det kommunale selvstyre flyder fra lov til lov og fra den ene kommunaløkonomiske aftale til den anden. Hvor tidligere organisationsformer indebar en vis stabilitet i udstrækningen af det kommunale selvstyre, i driftsansvar og i hvilke velfærdsydelser borgeren havde krav på, er den nuværende mindre stabil, indrettet til konstant forandring. 3 – Den nye organisation bygger på fire principper, der er gensidigt i modsætning til hinanden, hvilket fremprovokerer interessekonflikter mellem regering og personaleorganisationer og mellem ledelse og frontmedarbejdere. 4 – Interessekonflikterne har ført til politisering af det forvaltningspolitiske reformarbejde. Og til at de traditionelle grænser mellem overenskomstsystem (forhandlinger og konflikt om løn og arbejdsbetingelser) og forvaltningspolitiske reformer er under ændring. De to integreres, og begge politiseres. Artiklen er disponeret således. I det første kapitel skelner jeg mellem bureaukrati (som noget nødvendigt) og bureaukratisme (som noget uønsket). Jeg præsenterer tre historiske former for bureaukrati (og bureaukratisme) for at fremhæve nutidens. I kapitel 2 beskrives de fire principper bag nutidens organisering af den offentlige sektor. Det sker med det formål at påvise hvordan flere af disse er i modsætning til hinanden og fremprovokerer interessekonflikter. Kapitel tre analyserer hvordan kvalitetsreformen viderefører og udbreder de fire principper og styrker interessekonflikterne. Endelig – i kapitel fire – summes der op og fremtidens minefelt aftegnes. Først må vi dog lige afklare, hvad der tales om. Derfor følger nogle begrebsforskelle og en typologi over former for bureaukrati (og bureaukratisme).

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7350

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.