Resource title

Controversy and Collectivity - Articulations of Social and Natural Order in Mass Mediated Representations of Biotechnology

Resource image

image for OpenScout resource :: Controversy and Collectivity - Articulations of Social and Natural Order in Mass Mediated Representations of Biotechnology

Resource description

Afhandlingen undersøger massemedierede kontroverser om bioteknologi som politiske uenigheder ved at analysere argumenters konstruktion af problemer og løsninger. Det hævdes at ethvert argument i kontroverserne altid implicit artiku-lerer en eller anden bestemt forestilling om den sociale (og naturlige) orden og om, hvordan denne orden opretholdes eller kritiseres. En sådan forestilling er afgørende for at argumentet kan fungere som argument, dvs. som en menings-fuld sammenkædning af et problem og en mulig problemløsning. Kontroverser-ne om bioteknologi handler derfor ikke kun om teknologi og forskning, men er grundlæggende uenigheder om, hvilken rolle forskningen skal spille i samfun-det, og om social organisering i al almindelighed. En analyse af mønstre i disse argumenter kan derfor belyse de diskursive mulighedsbetingelser for regulering af bioteknologi i Danmark. Afhandlingens teoretiske grundlag er en relationel ontologi formuleret på bag-grund af den franske filosof og videnssociolog Bruno Latour, der giver anled-ning til at formulere en forståelse af offentlig meningsdannelse som en konstant produktion af italesættelse i netværk. For at kunne analysere denne strøm af ita-lesættelse inddrager afhandlingen den britisk-amerikanske antropolog Mary Douglas’ kulturteori som et analysestrategisk redskab. Det empiriske materiale udgøres af dagbladsartikler fra Politiken, Jyllandsposten, Information og Ekstra Bladet. På baggrund af en række søgeord er der udvalgt 1575 artikler i perioden 1. august 1997 – 31. december 2001, der omhandler sundhedsrelateret biotekno-logi. En foreløbig indholdsanalyse af disse artikler er dokumenteret i et bilag til afhandlingen.

Resource author

Maja Horst

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7130

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.