Resource title

Aktør-netværksteori - en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger

Resource image

image for OpenScout resource :: Aktør-netværksteori - en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger

Resource description

Lad os forestille os, at man som studerendeeller forsker nærmer sig en ny teori. Manhar nu både hårdt arbejde og en rækkeforvirrende episoder foran sig.Indledningsvis vil man typisk møde dennye teori som en lukket kasse. Man er selvplaceret udenfor, men man kan konstatereeller få fortalt, at kassen gør bestemte ting.For eksempel kan man få at vide, atkassen/teorien tager bestemte typer af dataind og sender bestemte typer af forklaringerud. I et optimistisk øjeblik tænker manmåske, at det er relativt entydigt, hvadteorien handler om. Men dennefornemmelse af klarhed varer kun kort. Nårman kommer lidt tættere på, opdager manat teorien ikke er én ting, men flere. Der erflere områder, flere væsentlige forfattere ogflere varianter af teorien. Dertil kommer, atteorien er karakteriseret ved bestemterelationer: Nogle områder, forfattere ogvarianter hænger tydeligvis tæt sammen,mens andre har mindre med hinanden atgøre. Det kræver hårdt arbejde at fåoverblik over disse relationer, men det kanlade sig gøre. Man begynder at sætte pris påreview-artikler, og man må i gang med atlæse de nøgletekster, som mange refererertil. Efter en ihærdig indsats kan manlangsomt vinde klarheden tilbage. Mansynes, man er ved at have greb om teorien.Man får måske endda fornemmelsen af athave den i sin hule hånd. Men præcis pådette tidspunkt begynder tingene at glideigen. Man opdager til sin overraskelse - ogmåske rædsel - at teorien faktisk ikke ligneren lukket kasse. Teorien er i vidudstrækning bygget på et udvalg af ældreteorier, som til lejligheden er blevetfortolket og anvendt på en særlig måde.Desuden er teorien er udviklet i samspil ogkonflikt med en række samtidige teorier.Teorien har således en livlig ogbetydningsfuld udenrigspolitik, som manhelt har overset fordi man havde travlt medat orientere sig i indenrigspolitikken. De toformer for politik kan som bekendt ikkeskilles ad, så nu åbner der sig igen en nyhorisont: Hvis man skal finde ud af, hvadteorien er, må man opspore densforbindelser til et sæt af forudgående ogsamtidige teorier.Hvordan kan man beskrive et fænomen, deri visse øjeblikke ligner en lukket kasse,men som ved nærmere eftersyn består af etuafgrænseligt virvar af elementer ogrelationer? Dette er i al sin enkelthed og i alsin kompleksitet, hvad aktør-netværksteori(ANT) beskæftiger sig med.ANT er en teori om teorier. Men ANT erogså en teori om teknologi, videnskab,sociale aktører, samfund, natur og magt.Alle disse fænomener analyseres med densamme begrebsramme, nemlig den som erantydet i indledningen. Som en førsteapproksimation kan vi sige, at aktørnetværksteoridrejer sig om at tænke ipunkter og forbindelser fremfor i kasser.I det følgende vil jeg introducere aktørnetværksteoripå fra flere forskelligevinkler. Først vil jeg optegne nogle vigtigerelationer til andre teoretiske traditioner(udenrigspolitikken) og de væsentligstedele af ANT (indenrigspolitikken). Hereftervil jeg indkredse den særligeanalysestrategi som ANT står for. Hvordananalyserer man aktør-netværk? Hvad er devigtigste analytiske redskaber ogfremgangsmåder? og hvad betyder det, attænke på denne måde?I kapitlets anden del vil jeg gennemgå etantal klassiske ANT-analyser. Formåletmed denne gennemgang er dels at give etindtryk af ANTs empiriske og teoretiskebidrag, dels at vise analysestrategien ipraksis.

Resource author

Torben Elgaard Jensen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6689

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.